Xiaoqiang Huang
Managing Director

xiaoqiang@yinihome.co.uk

Philip Gibbons
Product Manager

philip@yinihome.co.uk

Wenxi Yang
Account Manager

accounts@yinihome.co.uk